Statut Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie - Szkoły Branżowej I Stopnia

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY DEFINIUJĄCE

§1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Szkole - należy przez to rozumieć Rzemieślniczą Szkołę Zawodową Cechu Rzemiosł Różnych
w Koninie – Szkołę Branżową I Stopnia,

2. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

3. statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Szkole,

5. uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,

6. wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole,

7. osobie prowadzącej Szkołę - należy przez to rozumieć Cech Rzemiosł Różnych w Koninie,

8. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą - należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

ROZDZIAŁ II

NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE

§1

Ustalona nazwa Szkoły używana w pełnym brzmieniu to: Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie – Szkoła Branżowa I Stopnia.

§2

Siedzibą Szkoły jest budynek Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, 62-500 Konin, ul. 3 Maja 48.

§3

Szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

§4

Zajęcia edukacyjne prowadzone są w budynku przy ul. Zagórowskiej 16b, ul. 3 Maja 48 oraz obiektach sportowych na terenie miasta Konina.

§5

Kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest w zakładach pracy członków Cechu, z którymi uczniowie jako młodociani pracownicy mają zawarte umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

§6

Osobą prowadzącą Szkołę jest Cech Rzemiosł Różnych w Koninie.

§7

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

§8

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§9

Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.

§10

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określa Zarząd Cechu.

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§1

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej,
z uwzględnieniem programu wychowawczego oraz programu profilaktyki szkoły dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

DZIAŁ II

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

ROZDZIAŁ I

OSOBA PROWADZĄCA SZKOŁĘ

§1

Zadania i kompetencje osoby prowadzącej szkołę :

1. Cech Rzemiosł Różnych jako osoba prowadząca szkołę prowadzi i sprawuje nadzór nad działalnością w zakresie spraw: kadrowych, finansowych i administracyjnych
z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

2. Zawiera i rozwiązuje z dyrektorem szkoły i pozostałymi pracownikami umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne oraz ustala ich wynagrodzenie.

3. Prowadzi gospodarkę finansową szkoły.

4. Zapewnia bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki w szkole.

5. Zapewnia, w ramach posiadanych środków, wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

6. i podstaw programowych kształcenia w zawodach, w których jest prowadzone kształcenie w Szkole.

7. Zapewnia każdemu z organów szkoły możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły.

8. Reprezentuje szkołę w sprawach innych niż pedagogiczne, zgodnie ze statutem Cechu
(Starszy Cechu oraz Kierownik Biura Cechu - w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa).

ROZDZIAŁ II

ORGANY SZKOŁY

§1

Organami Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie są:

1. dyrektor szkoły,

2. rada pedagogiczna,

3. samorząd uczniowski,

4. rada rodziców.

§2

Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej
i prowadzonej działalności.

ROZDZIAŁ III

DYREKTOR SZKOŁY

§1

Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego osoba prowadząca szkołę. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.

§2

Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz w sprawach pedagogicznych.

§3

W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Zarządem Cechu i Kierownikiem Biura Cechu.

§4

Dyrektor szkoły:

1. odpowiada za całokształt pracy Szkoły przed Zarządem Cechu,

2. zapewnia właściwe warunki pracy i nauki, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

3. powierza nauczycielowi obowiązki wychowawcy klasy,

4. ustala i zatwierdza skład komisji egzaminacyjnych,

5. ustala kalendarz organizacji roku szkolnego w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy oświatowe,

6. zwołuje posiedzenia Rady Pedagogicznej i przewodniczy im,

7. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

8. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

9. współdziała z zakładami w sprawie realizacji praktycznej nauki zawodu,

10. wnioskuje do organu prowadzącego o poszerzenie bazy dydaktycznej,

11. składa sprawozdania do SIO w terminie określonymi przepisami.

ROZDZIAŁ IV

RADA PEDAGOGICZNA

§1

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole oraz z ramienia osoby prowadzącej Starszy Cechu i Kierownik Biura Cechu.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

3. Rada Pedagogiczna uchwala program profilaktyczno- wychowawczy Szkoły.

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą, z głosem doradczym, brać udział inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego.

5. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin działalności uchwalony przez Radę.

ROZDZIAŁ V

RADA RODZICÓW

§1

W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację Rad Klasowych rodziców uczniów. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa regulamin działalności uchwalony przez Radę Rodziców, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

ROZDZIAŁ VI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§1

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.

2. Samorząd Uczniowski działa poprzez organy, które są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

DZIAŁ III

ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ I

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

§1

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

2. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich przyjmuje się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego.

§2

Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1. plan pracy Szkoły,

2. arkusz organizacji Szkoły,

3. tygodniowy rozkład zajęć.

§3

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Szkoły opracowywany przez Dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły do 15 sierpnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza osoba prowadząca Szkołę do 31 sierpnia każdego roku.

§4

Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§5

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego Szkoły określa plan finansowy Cechu.

§6

Środki finansowe na działalność Szkoły pochodzą z:

1. Dotacji z budżetu Miasta Konin na zasadach określonych w ustawie.

2. Dobrowolnych wpłat rzemieślników oraz innych osób fizycznych i prawnych

3. Dotacji lub darowizn na cele Szkoły z innych źródeł.

4. Realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE.

ROZDZIAŁ II

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ

§1

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne.

§2

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów – młodocianych pracowników, który realizuje ustalony dla niego szkolny plan nauczania.

2. Dopuszcza się realizację zajęć edukacyjnych w grupach międzyoddziałowych.

ROZDZIAŁ III

BIBLIOTEKA SZKOLNA

§1

Biblioteka Szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu nauczycieli oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

§2

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel – bibliotekarz.

§3

Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki oraz współpracy z uczniami, nauczycielami i rodzicami określa regulamin biblioteki przygotowany przez Dyrektora .

DZIAŁ IV

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

ROZDZIAŁ I

ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

§1

1. W Szkole osoba prowadząca zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określa Kodeks Pracy.

§2

Nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadają kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

ROZDZIAŁ II

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI – PRZEPISY OGÓLNE

§1

Nauczyciel, który prowadzi pracę dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą:

1. jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy,

2. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie pobytu w Szkole,

3. odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

4. wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, dba o rozwijanie ich zdolności i zainteresowań,

5. mobilizuje uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce,

6. udziela pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,

7. dba o swój warsztat pracy.

ROZDZIAŁ III

ZAKRES ZADAŃ WYCHOWAWCY

§1

Zadaniem wychowawcy klasy jest:

1. tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów,

2. inspirowanie uczniów do działań zespołowych,

3. rozwiązywanie konfliktów powstających w zespole,

4. otaczanie indywidualną opieką każdego z uczniów,

5. planowanie różnych form życia zespołowego,

6. współpraca z nauczycielami uczącymi w jego oddziale,

7. korzystanie w pracy z pomocy merytorycznej Dyrektora Szkoły, Pedagoga i Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych,

8. informowanie rodziców (opiekunów) o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

§2

Formy i metody wypełniania zadań przez nauczyciela – wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb i zainteresowań oraz warunków środowiskowych. Zadania realizowane są w oparciu o program wychowawczy i program profilaktyki.

DZIAŁ V

WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ I

ZAGADNIENIA OGÓLNE

§1

1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stanowią odrębny dokument szkolny.

2. Obowiązujące w Szkole zasady oceniania, klasyfikowania i promowania są zgodne z ustaleniami wydanymi dla szkół publicznych przez ministra właściwego do spraw oświaty.

§2

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów opracowuje Rada Pedagogiczna.

DZIAŁ VI

UCZNIOWIE

ROZDZIAŁ I

§1

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Planowaną liczbę oddziałów i uczniów klas pierwszych określa osoba prowadząca Szkołę.

§2

O przyjęcie do klasy pierwszej Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej – Szkoły Branżowej I Stopnia mogą się ubiegać osoby, które nie ukończyły 18 lat:

a) w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 absolwenci gimnazjum,

b) od roku szkolnego 2019/2020 absolwenci 8-klasowej Szkoły Powszechnej.

Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie. Kryteria przyjmowania uczniów do Szkoły oraz tryb postępowania reguluje regulamin rekrutacji podany kandydatom do wiadomości do końca lutego.

ROZDZIAŁ II

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§1

Obowiązkiem każdego ucznia Szkoły jest:

1. Systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych i w życiu Szkoły.

2. Sumienne wypełnianie zleconych zadań i obowiązków oraz współdziałanie z zespołem klasowym na rzecz osiągania jak najlepszych wyników w nauce.

3. Przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego.

4. Dbanie o mienie Szkoły, ład i porządek.

5. Branie odpowiedzialności za własne życie, zdrowie oraz higienę osobistą.

6. Przestrzeganie Statutu Szkoły.

7. Usprawiedliwianie nieobecności w szkole zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

8. Usprawiedliwianie nieobecności na praktycznej nauce zawodu zgodnie z Kodeksem Pracy.

§2

Uczeń ma prawo do:

1. Poszanowania godności osobistej.

2. Korzystania z bazy Szkoły w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

3. Korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej.

4. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce – szczegółowe zasady oceniania zawarte są w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

5. Pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności w nauce.

6. Aktywnego uczestnictwa w życiu Szkoły.

7. Zrzeszania się w organizacjach uczniowskich, społecznych i młodzieżowych działających
w Szkole.

8. Korzystania z funkcjonujących w Szkole form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§3

1. W Szkole stosuje się następujące rodzaje nagród i wyróżnień oraz kar wobec uczniów:

a) Nagrody i wyróżnienia:

- pochwała wychowawcy klasy udzielona wobec uczniów klasy,

- pochwała Dyrektora Szkoły udzielona wobec uczniów szkoły,

- list gratulacyjny dla rodziców ucznia,

- świadectwo z wyróżnieniem,

- nagroda rzeczowa,

- dyplom uznania.

b) Przyznanie uczniowi nagrody lub wyróżnienia udokumentowane jest poprzez:

- zapis w protokołach posiedzeń Rady Pedagogicznej,

- wpis w arkuszu ocen oraz na świadectwie ucznia,

- pisemne powiadomienie rodziców ucznia i pracodawcy, u którego uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu

c) Kary :

- upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę w obecności uczniów klasy,

- nagana udzielona przez wychowawcę w obecności uczniów klasy,

- pisemna nagana Dyrektora Szkoły z powiadomieniem rodziców oraz pracodawcy, u którego uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu,

- pisemna nagana Dyrektora Szkoły z ostrzeżeniem o wydaleniu ze szkoły, z powiadomieniem rodziców oraz pracodawcy, u którego uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu oraz z wpisaniem do akt ucznia,

- skreślenie z listy uczniów.

2. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w przypadku:

a) nieodbywania przez ucznia zajęć praktycznych lub niedostarczenia przez niego w wyznaczonym terminie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

b) stwarzania przez ucznia zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa uczniów lub pracowników Szkoły,

c) powtarzającego się łamania zasad kultury współżycia społecznego.

d) niepodjęcia nauki w Szkole w ciągu miesiąca od rozpoczęcia roku szkolnego,

e) notorycznego opuszczania zajęć szkolnych,

f) używania, posiadania lub rozprowadzania w Szkole alkoholu lub środków odurzających,

g) stosowania przemocy lub próby wymuszeń na terenie Szkoły lub poza nią,

h) dewastowania mienia szkolnego,

i) notorycznego łamania postanowień Statutu Szkoły.

3. Decyzję w sprawie skreślenia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje odwołanie do osoby prowadzącej Szkołę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzji o skreśleniu z listy uczniów nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

4. Rozwiązywanie konfliktów:

a) w sprawach spornych między uczniami i nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów mediatorem jest wychowawca klasy,

b) w przypadku nierozstrzygniętego sporu zbiorowego lub indywidualnego na terenie klasy uczeń (uczniowie) mogą zwrócić się do Dyrektora Szkoły,

c) w przypadku konfliktu pomiędzy rodzicami a nauczycielem mediatorem jest Dyrektor Szkoły,

d) w sprawach spornych pomiędzy nauczycielami a Dyrektorem Szkoły, mediatorem jest osoba prowadząca Szkołę.

DZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

Zmiany Statutu lub zmian w Statucie dokonuje osoba prowadząca w trybie przewidzianym dla jego nadania. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej.

§2

Osoba prowadząca Szkołę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W przypadku podjęcia decyzji
o likwidacji Szkoły, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, osoba prowadząca Szkołę zawiadamia o zamiarze i przyczynach likwidacji uczniów i ich rodziców oraz Miasto Konin.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego